Заповнення картки Т2 (зразок). Особова картка працівника

Бланк форми Т2, або Особова картка, входить до переліку кадрових документів, обов’язкових для ведення в будь-якій організації. Відомості про співробітників, як діючих, так і звільнених, періоди роботи, інформація про професійну кваліфікацію і трудової діяльності - все це повинна містити правильно заповнена уніфікована форма Т2. Особова картка працівника є кадровим документом законодавчо затвердженої форми і повинна бути заведена відразу після того, як узгоджений і підписаний наказ про прийом працівника. Як правильно вносити відомості до цього документу? Яку інформацію обов’язково повинна містити особова картка Т2? заповнення картки т2 зразок

Основні вимоги та особливості заповнення

Особова картка заповнюється на кожного працівника, включаючи сумісників, в одному екземплярі. Картка Т2 обов’язкове для заповнення в організаціях, проте для працівників, зайнятих у індивідуального підприємця, цей документ може вестися тільки за бажанням роботодавця. Іншим винятком є ​​державні службовці, для них встановлена ​​документація іншої форми.

Заповнення картки Т2, зразок якої представлений в статті, виконується відповідно до обов’язковими вимогами, закріпленими законодавчо:

• Вся інформація вноситься в встановлені розділи, розбірливо і без скорочень.

• Допускаються скорочення при вказівці місця проживання або відомостей про освіту, але в загальноприйнятій формі, що не спотворює значення відомостей.

• Заповнена форма Т2 повинна містити коди, відповідні загальноросійським класифікаторів: ОКИН, ОКАТО, ОКСО, ОКПДТР. Номерне позначення повинно бути внесено в спеціальну таблицю в правій частині рядка. Всі кодові позначення знаходяться у вільному доступі в друкованих довідниках, а також на сайті “загальноросійські класифікатори”.

• При помилковому заповненні коду класифікації форма Т2 вважається недійсною, в цьому випадку потрібно завести нову особову картку. Закреслення, виправлення в кодувальної таблиці не допускаються.

• Зміни у трудовій діяльності або особистих даних співробітника повинні своєчасно відображатися в Т2. Всі внесені до особової картки зміни завіряються підписом спеціаліста відділу кадрів.

• Інформація вноситься в Т2 на підставі підтвердних документів, наданих співробітником.

• Слова і фрази “ні”, “ні (а)”, “немає”, а також прочерки в бланк Т2 не вносяться - такі рядки залишають порожніми. уніфікована форма т2 особова картка працівника

Підстави внесення відомостей про працівників

Особиста картка Т2 повинна бути заповнена на підставі наступних документів:

• трудовий договір з працівником;

• накази по організації: про прийом на роботу, переведення, надання відпустки, звільнення;

• паспорт (інший замінюючий його документ) працівника;

• СНІЛС;

• документи, що підтверджують отриману освіту, проходження курсів, атестаційні листи та інше;

• свідоцтво ІПН;

•військовий квиток.

Інші відомості (наприклад, ступінь володіння іноземними мовами) вказуються лише зі слів співробітника. При необхідності роботодавцем можуть бути запитані інші підтверджуючі документи, відповідно до специфіки професійної спрямованості організації, а також встановленого внутрішнього регламенту.

Як заповнити заголовок?

Перша сторінка бланка містить відомості про працівника і рівні його професійної кваліфікації. Заповнення картки Т2 (зразок внесення відомостей представлений нижче) починається з вказівки найменування організації роботодавця в верхньому рядку бланка. Найменування вказується повністю, відповідно до статутних документів організації. У кодувальної таблиці проставляються цифрові позначення ОКПО і ОКУД. Далі, в нижчерозташованими таблицю вносяться наступні дані:

• дата заповнення Т2 (арабськими цифрами);

• табельний номер, присвоєний працівникові при працевлаштуванні;

• ІПН (на підставі свідоцтва ФНС);

• СНІЛС співробітника;

• в стовпці “алфавіт” проставляється перша буква прізвища співробітника;

• характер роботи, відповідно до умов в трудовому договорі: тимчасова, постійна;

• вид роботи: може бути або “основна”, або для зовнішніх або внутрішніх сумісників - “за сумісництвом”;

• підлогу вказується літерами “Ж” або “М”.

Після оформлення заголовка документа можна переходити до інших розділів, які включають в себе первинне заповнення картки T2. Зразок внесення відомостей в заголовок: особова картка працівника зразок заповнення

Загальні відомості про працівника

Заповнення даного розділу починається з вказівки в таблиці “Трудовий договір” номери і дати трудового договору, укладеного з працівником. Далі заповнення картки Т2, зразок якої наведено нижче, проводиться в такому порядку:

1. У рядку “1” повністю вказується прізвище, а також ім’я та по батькові працівника.

2. У рядку “2” в текстовому вигляді вказується дата народження. Приклад: “20 квітня 1981 г.”. У таблиці ця ж дата кодується арабськими цифрами: “20.04.81”.

3. Рядок “3” повинна містити інформацію про місце народження. Тут важливо керуватися наступними вимогами:

- При вказівці населеного пункту словами “місто”, “селище”, “область”, “село”, “район”, “край” допускаються загальноприйняті скорочення: “обл.”, “Кр.” І так далі. Приклад: “гір. Самара “,” пос. Тайгове “. Однак, позначення “станиця”, “кишлак”, “село”, “аул” рекомендується вказувати повністю.

- Загальна кількість знаків у рядку “3” не повинно бути більше 100 символів.

- кодіровочние таблиця заповнюється відповідно до Класифікація територіальних утворень (з 2014 року - нова назва код ОКТМО).

4. Рядок “4” призначена для внесення відомостей про громадянство працівника на підставі паспорта. Вся подальша інформація даного розділу вноситься в строгій відповідності з кодом ОКИН. Внести відомості слід наступним чином:

• громадянин Російської Федерації (в таблицю кодування вноситься позначення “1”);

• код “2” вказується при наявності у працівника подвійного громадянства, одне з яких громадянство РФ; запис про це виглядає так: “Громадянин Російської Федерації і іноземної держави”;

• для працівників, які є громадянами іншої держави, в таблиці кодування вказується код “3”, в рядок “4” вноситься запис: “Іноземний громадянин”;

• в разі, якщо працівник, є апатридом, в рядок вноситься “Обличчя без громадянства”, в кодіровочние таблицю - “4”;

5. У рядку “5” вказується знання працівником іноземної мови та рівень володіння мовою. Кодування ОКИН передбачає три категорії, що характеризують рівень володіння листом і розмовною мовою іноземною мовою:

• код “1” - переводить і читає зі словником;

• код “2” - читає і може давати пояснення;

• код “3” - вільно володіє.

Крім цього, ОКИН містить конкретні кодові позначення іноземних мов, які також повинні бути вказані в кодувальної таблиці. Таким чином, відомості в рядку “5” вносяться в такому порядку: найменування іноземної мови - рівень володіння - кодове позначення мови і рівень володіння ним (в таблиці). Заповнення картки Т2, зразок: “Німецький - Володію вільно” Код по ОКИН: 1713.

6. Шостий рядок розділу “I” заповнюється виключно на підставі документів про освіту, наданих працівником. Приклад текстового позначення і відповідні коди ОКИН представлені в даній таблиці: особова картка т2

Приклад: “6. Середня професійна - код ОКИН: 11 “

Далі в нижерасположенной таблиці слід вказати: найменування, серію і номер документа про освіту, наданого працівником, рік закінчення навчання, а також отриману кваліфікацію та найменування професії в точній відповідності з документом. У таблицю вноситься код професії за ОКСО. Якщо працівником надано два документи про освіту, наприклад, середню професійну та вищу або першому і другому вищому, в Т2 вносяться відомості про всі наявні документи. Аналогічним чином в розділи IV - VI вноситься інформація про перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації, отриманої працівником після працевлаштування.

Інформацію про незакінченому освіті також слід внести в Т2, вказавши при цьому вид наявного освіти. Наприклад, для працівника, що проходить навчання на момент працевлаштування, слід внести відомості про освіту, яке було до надходження в даний навчальний заклад; на підставі довідки з навчального закладу вказати, що працівник навчається в даний час, найменування навчального закладу та курс навчання. Схожим чином вносяться відомості, якщо працівник проходив навчання, але не закінчив навчання, а відрахувався (або був відрахований):

• при пройдений навчанні менше трьох курсів слід вказати тільки освіту, яке було у співробітника до надходження;

• інформація про пройдений навчанні, за умови закінчення трьох і більше курсів навчального закладу, вноситься в Т2 на підставі диплома (довідки) про неповну вищу освіту; при цьому вказується позначення “Неповна вища” і курс, з якого співробітник був відрахований;

7. У рядках “7” вказується повне найменування основний і, якщо є, додаткової посади (професії) працівника, яку він займає в організації згідно з наказом про прийом на роботу та штатного розпису. Скорочення або спотворення найменування не допускаються. У кодувальної таблиці розділу вказується код посади по ОКПДТР.

Стаж роботи

Вноситься відповідно до попередньої трудовою діяльністю співробітника, підставою служить трудова книжка. У разі, якщо співробітник працевлаштовується вперше, в першому рядку “загальний” проставляються нулі.

Відомості про родичів працівника: кого необхідно вказати?

Заповнення даного розділу починається з вказівки сімейного стану працівника на момент працевлаштування. Слід уникати слів і фразеологізмів “заміжня”, “в цивільному шлюбі”, “співжиття” та інше: рядок заповнюється формулюванням, визначеної загальноросійським класифікатором із зазначенням коду ОКИН.
При зміні сімейного стану поправки вносяться на підставі свідоцтва ЗАГС, із зазначенням реквізитів документа.

Відомості про родичів, безпосередньо які проживають зі співробітником, із зазначенням ступеня їх спорідненості, також слід внести в такий документ як особиста картка працівника. Зразок заповнення Т2 виглядає наступним чином:

картка т2 обов'язкове

Військовий облік

Інформація про придатність до несення військової служби заповнюється на підставі наданого військового квитка, із зазначенням звання і категорії запасу, зазначених у документі. Інформація для пунктів 3-4 міститься на сторінці 3 військового квитка. Для співробітника, ще не служив, але не має обмежень для служби, рядки залишаються незаповненими, з внесенням до рядка 2 позначки “підлягає призову”.

Ступінь придатності до проходження служби вказується на підставі приписного свідоцтва літерним позначенням:

• Придатний - А. Дана категорія проставляється також у тому випадку, якщо вказівку категорії в документах відсутня.

• Придатний з обмеженнями - Б.

• Обмежено придатний - В.

• Тимчасово не придатний - Г.

Рядок 8 розділу призначена для відміток “Знятий з військового обліку” із зазначенням причини, наприклад, за віком або станом здоров’я.

Сторінка 3, розділ III

В даному розділі вказується виключно інформація про переведення співробітника в інший структурний підрозділ у рамках однієї організації (включаючи переклад в іншу місцевість) або про зміну посадових функцій. Вся інформація вноситься на підставі наказів по організації із зазначенням реквізиту наказу (дата, номер). картка т2 обов'язкове

Важливо пам’ятати! Вказувати відомості про зміну ставки або окладу, проведених без зміни посади працівника, в даному розділі не слід.

З усіма записами, зробленими в даному розділі, співробітник повинен бути ознайомлений під підпис.

Відпустки і дні відпочинку працівника

Даний розділ заповнюється в міру надання співробітнику відпусток відповідно до трудового законодавства і внутрішнім регламентом. У таблицю розділу необхідно внести реквізити наказу про відпустку, вид відпустки, кількість календарних днів. Для щорічної відпустки слід також вказати період, за який даються відпускні дні, в шпальтах № 2, 3 таблиці VIII (особова картка працівника). Зразок заповнення виглядає наступним чином: картка т2 обов'язкове

Розділ X: яку інформацію можна вказати?

“Додаткова інформація” - розділ, передбачений для відомостей, які можуть мати відношення до трудової діяльності, але не вказуються в інших розділах бланка Т2. До такої інформації можна віднести, наприклад, наявність у працівника водійського стажу і посвідчення водія певної категорії, обмеження по здоров’ю (відповідно до медичного висновку) та інше. особова картка т2

Як правильно внести інформацію про звільнення

Останній розділ заповнюється в останній день роботи співробітника. Слід вказати реквізити наказу, причину звільнення співробітника і запевнити зроблений запис підписом кадрового працівника. З записами розділу XI співробітник також повинен бути ознайомлений під підпис.ЩЕ ПОЧИТАТИ