Політичні режими в канві характеристики держави

Однією з провідних характеристик будь-якої держави виступає політичний (він же державний) режим. Фактично саме він стає визначальною силою, що робить вплив на становлення і функціонування інститутів державної влади.

За допомогою нього може бути здійснена трансформація як форми правління, так і адміністративно-територіального устрою. А для того, щоб зрозуміти, яким чином протікають дані процеси, необхідно чітко розуміти, що собою представляють політичні режими. Отже, варто дати визначення їм, розкрити основні характеристики та типи.

Політичні режими та їх види

У науці державний режим визначається як сукупність способів і методів функціонування органів державної влади. І саме від того, що собою являє дана стратегія управління країною, залежить вид політичного режиму. Тому слід виділити основні критерії, за якими здійснюється класифікація.

Перша ознака - це метод управління. Політичні режими спираються на три основні способи застосування влади, до яких відносять: метод правового примусу, метод насильства і поєднання двох перших методів.

Другою ознакою виступає ступінь участі населення в управлінні державою. Більшість країн позиціонуються як республіки, тобто влада de jure належить народу. Але політичні режими відображають реальний стан в даній області, а саме: хто de facto управляє державою.

Третьою ознакою є дотримання загальновизнаних прав людини і громадянина. Сюди може бути включено легальне і фактичне дотримання природних та інших прав. Четвертим ознакою стає наявність політичного плюралізму, як регламентованого основним законом, так і його фактичне існування.

Залежно від даних параметрів політичні режими діляться на демократичні і антидемократичні.

На сьогоднішній день демократія стала єдино прийнятним методом здійснення державної влади. Таке твердження ґрунтується на тому, що управління справами держави базується на основі методу правового примусу, зафіксовані права людини і громадянина реалізуються повною мірою і мають усю повноту легітимною захисту. Крім того, народ безпосередньо бере участь в управлінні державою навіть в тому випадку, коли формою правління вважається монархія. Саме в останньому випадку існування політичного плюралізму найбільш повно відбивається.

Антидемократичні (в деяких випадках їх називають терористичними) режими являють собою повну або часткову протилежність першого виду. Управління справами держави здійснюється на підставі методу насильства або часткового суміщення легітимного примусу і насильства, причому перевага здійснюється на користь останнього. Народ постає в даному випадку лише як інструмент приходу певної політичної сили до влади, а права окремо взятої особистості стоять нижче інтересів держави і його основний сили. Відповідно і політичний плюралізм постає як явище скоріше декоративне, ніж реальне.

Такі режими діляться на дві основні категорії - тоталітарний і авторитарний. Перший відрізняється від другого лише ступенем видимості дотримання загальнолюдських прав і свобод. При цьому в авторитарному режимі провідну роль відіграє т. зв. “культ особистості”.

Політичні режими Росії

Говорячи про сучасну Росію в цілому, необхідно відзначити, що на її території діє демократичний режим. Однак в політології прийнято розрізняти таке поняття, як регіональні політичні режими Росії. Тут мова йде про види демократичного державного режиму і так званому “перехідному режимі”. Залежно від розвитку того чи іншого регіону, а також від сформованих соціо-культурних традицій формується певний політичний режим. Але варто пам’ятати про те, що незалежно від їх видів, регіони зобов’язані дотримуватися положень закріпленої Конституцією демократії.

Політичні режими та їх види є наочним відображенням істинного співвідношення “держава - особистість” в певній країні. Тому, прогнозуючи розвиток тієї чи іншої держави, слід уважно вивчати політичний режим в його легальному і фактичному варіанті.ЩЕ ПОЧИТАТИ